Monday, January 30, 2012

CSR - ΟΠΑΠ

Csr Hellas


Αποτελεί ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου.

Στόχος του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.ΟρισμοίΩς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοούμε την ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει τις υπεύθυνες ενέργειες της διοίκησής της κατά τις σχέσεις της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ( stakeholders ).

Λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της έννοιας δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο δημόσιο διάλογο διεθνώς.

Διάφοροι φορείς έχουν διατυπώσει τους δικούς τους ορισμούς.

Η διαφορετικότητα των ορισμών συνδέεται με τη διαφορετική φιλοσοφία, τον διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης κάθε χώρας, τις διαφορετικές προτεραιότητες που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες.

Παραθέτουμε μερικούς από αυτούς που κατά τη γνώμη μας αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των προσεγγίσεων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους”

(Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη”

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος, 2001)


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του εργατικού τους δυναμικού και των οικογενειών τους καθώς επίσης και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα ”

(WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands, 1998)


Η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει σχέση με τον τρόπο που μια εταιρία εφαρμόζει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες : τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποδηλώνει ότι μια εταιρία ασχολείται σοβαρά όχι μόνον με την αποδοτικότητα και ανάπτυξή της, αλλά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της. Πρέπει επίσης να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους εκφραζόμενους προβληματισμούς των ενδιαφερόμενων μερών της : εργαζομένων, μετόχων, πελατών, προμηθευτών και της κοινωνίας γενικότερα”

(Novethic)


Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσμευση της ηγεσίας μιας επιχείρησης για θεμελιώδεις αξίες και αναγνώριση των τοπικών και πολιτιστικών διαφορών κατά την εφαρμογή παγκόσμιων πολιτικών. Είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των εργασιακών δικαιωμάτων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας”

(Ολλανδία)

Παρ’ όλους τους διαφορετικούς ορισμούς υπάρχουν τρία σημεία για τα οποία υπάρχει συναίνεση.

Το ένα είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της Ε.Κ.Ε. Είναι όλες οι δράσεις που οι εταιρίες εφαρμόζουν πέρα από το νόμο.

Το δεύτερο είναι η στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και

Το τρίτο ότι είναι στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και όχι απλά δευτερεύουσα περιστασιακή επιλογή.

Ιστορικά

Τον Μάϊο του 1994 μια ομάδα Ευρωπαίων Επιχειρηματιών και Διευθυντών επιχειρήσεων υπέγραψε την “Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού“ με στόχο την ανεύρεση τρόπων για προαγωγή της κοινωνικής τους υπευθυνότητας.

Αποτέλεσμα αυτής της Διακήρυξης ήταν η δημιουργία το 1995 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή (EBNSC).

Ένας από τους βασικούς στόχους του Δικτύου αυτού ήταν και η υποστήριξη δημιουργίας αντίστοιχων Εθνικών Δικτύων.

Τον Οκτώβριο 1996 το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, διοργάνωσε ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου προκειμένου στη συνέχεια να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης ενός Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή, αντίστοιχου με το ευρωπαϊκό.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν 18 μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Αυτές ήταν οι ακόλουθες:


Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.– Βωξίτες Παρνασσού Α.Ε. – Interamerican Α.Ε. – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. - Levi Strauss Hellas – Βιοχάλκο Α.Ε.- Triumph International A.G. – ΔΕΛΤΑ Α.Ε. – Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. – Γιώτης Α.Ε. – Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεων 3Ε Α.Ε. - Siemens A.E. – Tasty Foods A.E. – Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. - Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. – ΦΑΓΕ Α.Ε. - Allianz A.E. – FANCO A.E.

Το 1999, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου(EBNSC) ανέλαβε νέα πρωτοβουλία για σύσταση και στην Ελλάδα Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ εκδήλωση με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του EBNSC , 12 επιχειρήσεων και τριών συλλογικών φορέων (ΕΒΕΑ, ΣΕΒ και ΣΒΒΕ). Ακολούθησε η δημιουργία ολιγομελούς συντονιστικής επιτροπής για τη δημιουργία Ελληνικού Δικτύου.

Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, δεκατρείς ελληνικές επιχειρήσεις μαζί με τους τρεις πιο πάνω συλλογικούς επιχειρηματικούς φορείς κατέληξαν στην υπογραφή της διακήρυξης για την ίδρυση του “Ελληνικού Δικτύου για την Κοινωνική Συνοχή”.

Το σχετικό καταστατικό της Αστικής – Μη κερδοσκοπικής εταιρίας κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 15η Ιουνίου 2000 όπου και καταχωρήθηκε με αριθμό 10147/29.6.2000 και έκτοτε τροποποιήθηκε δύο φορές.

Με την πρώτη τροποποίηση του καταστατικού άλλαξε και η ονομασία του Δικτύου σε
“Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” (Δίκτυο) με την αντίστοιχη αγγλική μετάφραση “Hellenic Network for Corporate Social Responsibility” (HNCSR).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του της 27ης Νοεμβρίου 2002 και μετά από τις απαιτούμενες ενέργειες, το Δίκτυο άλλαξε τη νομική μορφή του σε μη κερδοσκοπικό Σωματείο που καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό 24483/9.4.2003 με την ίδια ονομασία και διακριτικό τίτλο.

Στόχοι και προτεραιότητες


Στόχοι: 1. Τη συνεχή ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών στον τομέα της ΕΚΕ,

 2. Τη δικτύωση και συνεργασία με επιχειρήσεις, συλλογικούς και άλλους φορείς σε κάθε επίπεδο για την ανταλλαγή και διάχυση πληροφοριών,

 3. Την ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας και του κοινού για την κοινωνική δράση και συμβολή των επιχειρήσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

 4. Την κινητοποίηση και ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση προγραμμάτων συλλογικής προσφοράς και την από κοινού αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων,

 5. Τη μεταφορά, προσαρμογή και διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,

 6. Την με κάθε άλλη μορφή ανάπτυξη δράσης των επιχειρήσεων για την επίτευξη των σκοπών του

Προτεραιότητες:

 1. Η συλλογή νέων στοιχείων σχετικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων,

 2. Η αύξηση της ενημέρωσης και υποστήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων στην ανάπτυξη φιλοσοφίας για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,

 3. Η αύξηση των μελών του,

 4. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του Δημοσίου Τομέα,

 5. Ανάπτυξη κοινών δράσεων μεταξύ των μελών του για αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών ή περιβαλλοντικών αναγκών,

 6. Ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφουν τα μέλη του.ΕΚΕ και ΜΜΕ

Η σημασία της ΕΚΕ για τις ΜΜΕ είναι διττή. Αφορά τόσο την αυθύπαρκτη και αυτόνομη λειτουργία και συνεισφορά τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον όπου λειτουργούν, όσο και τη σχέση τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για τις οποίες αποτελούν προμηθευτή, υπεργολάβο ή συνεργάτη κάθε μορφής.
Το πληροφοριακό φυλλάδιο αναπτύχθηκε για να προβάλει με συνοπτικό τρόπο προς τα ΜΜΕ κεντρικά μηνύματα για τα οφέλη που έχουν από την εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ και που έχουν σχέση με την:

 1. Επίδρασή της ΕΚΕ στο Ανθρώπινο Δυναμικό

 2. Δυνατότητα απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην αγορά

 3. Ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και προώθηση της θετικής εικόνας της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο

 4. Επέκταση και βελτίωση της φήμης της επιχείρησης τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον

 5. Εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων για το περιβάλλον.CSR Europe

Είναι το βασικό Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο κοινωνικής ευθύνης, το οποίο αποτελείται από 80 πολυεθνικές εταιρίες και 35 εθνικές, ενώ τα μέλη της ξεπερνούν τα 4.000 ανα την Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1995 έπειτα από αίτηση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors.Enterprise 2020Toν Οκτώβριο του 2010 η CSR Europe ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης κοινωνικών προκλήσεων μέσω κοινής δράσης με σκοπό τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αγοράς ώστε αυτή να επιτύχει έξυπνη και σταθερή ανάπτυξη. Aπό την δημιουργία του, το Enterprise 2020 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιδανική επιχείρηση του μέλλοντος και δημιουργεί την ομπρέλα για όλες τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού CSR.Μοντέλο παροχής υπηρεσιώνΠρώτος στόχος είναι η υποστήριξη των εταιριών που συμμετέχων ώστε να χτίσουν σταθερή ανταγωνιστικότητα, μέσω μιας πλατφόρμας καινοτομιών, που περιλαμβάνει πρακτικές εφαρμογές και έρευνα.Δεύτερον, προωθείται η συνεργασία μεταξύ των εταιριών και των μετόχων τους με στόχο την κοινή εργασία για λύσεις για ένα καλύτερο μέλλονΤέλος, στόχος είναι η αύξηση δυναμικής του Ευρωπαϊκού CSR σε όλο τον κόσμοΌλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω πρακτικών εφαρμογών, έρευνας, συνεδρίων, δημοσίων σχέσεων.Μέλη της CSR EuropeCoca-cola, citigroup, AXA group, HUAWEI, hp, intel, IBM, Hyundai, Renault, Pirelli, Panasonic κλπ

Type Anonymi Etairia

Traded as Athex: OPAP Industry Gambling Founded 1958

Headquarters Athens, Greece

Key people Ioannis Spanoudakis (Chairman and CEO)

Products Lotteries, sports betting

Revenue 5.140 billion (2010)

Operating income €871.6 million (2010)

Profit €575.8 million (2010)

Total assets €1.221 billion (end 2010)

Total equity €696.6 million (end 2010)

Employees 1,000 (end 2010)

Website www.opap.gr

Ιδρύθηκε το 1958 για την οργάνωση και λειτουργία του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ. Το 1999 είναι ημερομηνία-ορόσημο, μιας και τότε ο ΟΠΑΠ γίνεται Ανώνυμη εταιρία με το ελληνικό δημόσιο ως μοναδικό μέτοχο.Στόχοι της εταιρίας είναι: η οργάνωση η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΣΟΥΠΕΡ 3,ΣΟΥΠΕΡ 4, ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 ΑΠΟ 35 και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ H ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Η εταιρία λαμβάνει κάθε μέτρο για την ασφαλή και διάφανη διεξαγωγή των παιχνιδιών της. Η διαχείρηση, η τεχνολογική υποστήριξη αυτών των παιχνιδιών, αλλά και η εκπόνηση έρευνας και μελέτης σχετικά με τα παιχνίδια που διαχειρίζεται. Άλλος ένας στόχος είναι η ανάληψη διαφημίσεων, οι οποίες εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς, αλλά και η υιοθέτηση συστηματικών μέτρων τα οποία συμπορεύονται με την κρατική πολιτική που τάσσεται εναντίον των τυχερών παιχνιδιών και του εθισμού που αυτά προκαλούν.Στον όμιλο του ΟΠΑΠ ανήκουν οι εξής θυγατρικές: Opap Cyprus Ltd., Opap sports, Opap international Ltd., Opap παροχής υπηρεσιών Α.Ε.ΟΠΑΠ και CSRΑπό την ίδρυσή του το 1958 ο ΟΠΑΠ έχει περάσει στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου ως μία εταιρία που προσφέρει. Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έχει χτίσει και συντηρήσει γήπεδα, στάδια, γυμναστήρια ενισχύοντας τόσο το ποδόσφαιρο όσο και τα άλλα αθλήματα στην Ελλάδα.Σήμερα ο ΟΠΑΠ Α.Ε είναι η εταιρία με τις μεγαλύτερες δαπάνες στην Ελλάδα σχετικά με την κοινωνική ευθύνη η οποία εδράζεται στους εξής δύο πυλώνες: 1. υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα 2. μεγιστοποίηση του κοινωνικού μερίσματοςΟ ΟΠΑΠ προωθεί το “υπεύθυνο παιχνίδι”, μέσω μιας σειράς εφαρμογών που αποτρέπουν τόσο τον εθισμό των ατόμων που είναι ευάλωτα στον τζόγο, όσο και τον τζόγο από ανηλίκους, και ταυτόχρονα αξιοποιεί την επιχειρηματική της ανάπτυξη για τη δημιουργία κοινωνικού μερίσματος μέσω των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάτι που προϋποθέτει επικοινωνία με το κοινωνικό σύνολο, συντονισμό των διαθέσιμων εταιρικών πόρων, και βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Όλες οι δράσεις Εταιρικές Κοινωνικής Ευθύνης αναρτόνται στον ιστότοπο του ΟΠΑΠ στο πλαίσιο της διαφάνειας.Πρόσφατα δημιούργησε το πρώτο οργανωμένο δίκτυο κοινωνικής προσφοράς www.goodchannel.gr το οποίο συνδέει το σύνολο της εθελοντικής προσφοράς με τη ζήτηση στη χώρα μας, προωθώντας συνέργειες και προβάλλοντας τις δράσεις όλων των φορέων, ακόμα και εκείνων που δεν έχουν συμβατική σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Είναι ο τόπος συνάντησης όλων εκείνων που σκέφτονται και εργάζονται για το Καλό για όλους. Το goodchannel.gr είναι το πρώτο ηλεκτρονικό κοινωνικό δίκτυο μέσω του οποίου δημιουργούμε μια ανθρώπινη αλυσίδα και προσπαθούμε να συνδέσουμε την κοινωνική προσφορά με την κοινωνική ζήτηση. Στόχος του διαδικτυακού τόπου goodchannel.gr είναι η μεγιστοποίηση της προβολής των δράσεων όλων εκείνων που προσφέρουν κοινωνικό έργο προκειμένου να καλυφθεί μία ανάγκη, να αξιοποιηθεί μία προσφορά και να προβληθεί μία δράση κοινωνικού χαρακτήρα στοχεύοντας στην ενεργοποίηση του εθελοντισμού, στη διαμόρφωση συνεργιών και στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Ο κάθε χρήστης που μπορεί να είναι ένας ιδιώτης ή μία εταιρεία ή μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένας κρατικός φορέας έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος και να δημιουργήσει το δικό του προφίλ μέσω του οποίου να ενημερώνει το κοινωνικό δίκτυο του goodchannel.gr για:τις ανάγκες του

τις προσφορές του

τις δράσεις του


Δράσεις του ΟΠΑΠ για το κοινωνικό σύνολοΟ κατάλογος των έργων που στηρίζει ο ΟΠΑΠ μεγαλώνει συνεχώς. Τέτοιες δράσεις σχετίζονται με: 1. Τον πολιτισμό (χρηματοδότηση μουσείων, ιδρυμάτων κλπ)

 2. Την υγεία (κάλυψη εξόδων νοσοκομειακών ιδρυμάτων, στήριξη ιδρυμάτων)

 3. Το περιβάλον (υποστήριξη πυρόπληκτων, αναδασώσεις, οργάνωση οικολογικών εκδηλώσεων)

 4. Την παιδεία (ανακατασκευή παιδικών χαρών, χρηματοδότηση σχολικών αποστολών σε διοργανώσεις, οικονομική ενίσχυση σχολικών ιδρυμάτων)

 5. Τον αθλητισμό (στήριξη διοργανώσεων που παίρνουν μέρος άτομα με ειδικές ανάγκες

Πρόταση βελτίωσης CSRΈνα μείζον πρόβλημα που παρουσιάζεται στην ελληνική αθλητική σκηνή είναι η μη αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις που για να δημιουργηθούν χρησιμοποιήθηκαν μεγάλα ποσά και πλέον μένουν αναξιοποίητες και ασυντήρητες με συνέπεια τα ποσά αυτά να φαίνεται πως ξοδεύτηκαν άδικα.

Εμείς ως ομάδα προτείνουμε την ανάληψη δράσης του ΟΠΑΠ ώστε να αξιοποιήσει κάποιες έστω από τις ακριβοπληρωμένες ολυμπιακές εγκαταστάσεις, να τις συντηρήσει αλλά και να τις αναδείξει μέσω διάφορων εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΑΠ θα μπορούσε να αναλάβει τη χρηματοδότηση για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών αλλά και την αξιοποίηση τους διοργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις, που θα φέρουν τον κόσμο κοντά στον αθλητισμό, ακόμα και σε αθλήματα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος σε αυτά, όπως το softball για παράδειγμα. Κάτι τέτοιο θα έχει ευεργετικές επιδράσεις τόσο στην εταιρία, όσο και στο κοινωνικό σύνολο.Από τη μία, όφελος για την εταιρία θα είναι η καλή εικόνα που θα βγάλει στο κοινωνικό σύνολο μιας και θα έχει αναλάβει ένα δαπανηρό έργο, μεγάλης σημασίας για τους Έλληνες. Έπειτα, θα επεκτείνει το brand name του, μιας και το όνομά του αλλά και το λογότυπο του, το οποίο είναι βέβαια ήδη συνδεδεμένο με τον αθλητισμό, θα ισχυροποιηθεί

Επίσης, θα χτυπήσει τον ανταγωνισμό που τελευταία έχει ανέβει στον ελληνικό χώρο λόγω της εισαγωγής ξένων εταιριών στοιχημάτων (bwin, william hill) μιας και η προσφορά του θα αποτελεί ένδειξη ενδιαφέροντος για τους Έλληνες και την Ελλάδα.Από την άλλη λοιπόν, το κοινωνικό σύνολο θα έχει στη διάθεση του άρτιες αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες θα υπάρχει η δυνατότητα τα μέλη της κοινωνίας να έρθουν σε επαφή τόσο με νέα αθλήματα, όσο και με πιο κλασσικά που βρίσκονται ήδη στη νοοτροπία του Έλληνα (πχ ποδόσφαιρο). Επιπλέον αυτό θα φέρει στην επιφάνεια τις θετικές επιδράσεις που έχει ο αθλητισμός στον άνθρωπο, όπως η απόδραση από το άγχος της καθημερινότητας, ο υγειηνός τρόπος διαβίωσης κλπ.
Μαρτάκη Ειρήνη

Τσέλιος Νίκος

Ξυπόλιτος Νίκος

Μαθιουδάκης Δημήτρης

No comments: