Sunday, December 18, 2011

[Social 4ce] Csr και παράδειγμα philip morris

Από τους :

 Λυδία Ευθυμίου
Ουρανία Παπαδοπούλου
Κοραλία Γκριμοπούλου
Γεράσιμο Σεραφειμίδη

POWERPOINT "Csr και παράδειγμα philip morris":  
CSR Europe (1)

 
Η CSR Europe είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για την εταιρική κοινωνική ευθύνη με περίπου 70 πολυεθνικές εταιρείες και 31 εθνικούς οργανισμούς - εταίρους ως μέλη. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1995 από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ως απάντηση στην έκκληση του  προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jacques Delors. Από τότε έχει εξελιχθεί σε ένα εμπνευσμένο δίκτυο των επιχειρηματιών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως.(1)


Το μεγαλύτερο δίκτυο ΕΚΕ στην Ευρώπη

Το Δίκτυο ΕΚΕ στην Ευρώπη των εθνικών οργανισμών-εταίρων συγκεντρώνει 31 μέλη , δηλ. 31 επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της οργανισμών ΕΚΕ από 25 ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά, το δίκτυο περιέχει  περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.(1)

Enterprise 2020

Τον Οκτώβριο του 2010, το CSR Europe εγκαινίασε μια κοινή πρωτοβουλία, το  Enterprise 2020 για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσω συνεργατικών δράσεων και στη διαμόρφωση της συνεισφοράς των επιχειρήσεων στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Από την έναρξή του, το  Enterprise 2020 έχει γίνει η  πρωτοβουλία αναφοράς για την ιδανική συμμαχία για το μέλλον και αποτελεί την ομπρέλα για όλες τις δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ευρώπης.

Ένα μοναδικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών

Προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση των επιχειρήσεων το 2020, το CSR Europe έχει σχεδιάσει ένα μοναδικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών, το οποίο έχει ως στόχο:

1. την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην οικοδόμηση μίας βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας μια πλατφόρμα για την καινοτομία και την ανταλλαγή

    -Μοίρασμα και περαιτέρω ανάπτυξη της βέλτιστης πρακτικής για την ΕΚΕ
    -οφέλη από την πρακτική έρευνα και τις υπηρεσίες πληροφοριών

2. Ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και τους μετόχους τους με τη διερεύνηση νέων τρόπων εργασίας μαζί για να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μέλλον

   - Συνεργασία και συγκατασκευή λύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορες πλατφόρμες θεμάτων
    -Παραγωγή  απτών αποτελεσμάτων και μοντέλων, τα οποία μπορούν να μοιραστούν στο εξωτερικό μεταξύ των βιομηχανιών

3. Ενίσχυση  παγκόσμιας ηγετικής θέσης της Ευρώπης για την ΕΚΕ από τη συνεργασία με θεσμικά όργανα της ΕΕ και ένα ευρύτερο φάσμα των διεθνών παικτών

    - ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
    - δέσμευση με την Εθνική και την κορυφαία παγκόσμια εταιρική κοινωνική ευθύνη στην Ευρώπη και οδηγώντας παγκόσμιες οργανώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης


Εθνικοί συνεργάτες (2)

Τι είναι το Enterprise 2020;(3)

Πώς  θα μοιάζει ο κόσμος το 2020; Πώς θα επηρεάσουν την κοινωνία  τάσεις, όπως η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, η δημογραφική αλλαγή, η σπανιότητα των πόρων, η επιτάχυνση της τεχνολογίας, οι παγκόσμιες προκλήσεις για την υγεία και την κοινωνική επιχειρηματική; Πώς θα επηρεάσουν την ικανότητα των επιχειρήσεων για τη δημιουργία της αξίας που συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο;

Οι Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις του σήμερα οδηγούν σε μια ριζική μεταμόρφωση του κόσμου μας. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα θέτουν όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση τα σημερινά πρότυπα της ζωής μας, την εργασία, μάθηση, την επικοινωνία, την κατανάλωση και τη διανομή των πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το CSR Europe εγκαινίασε 2020 το Enterprise 2020 τον Οκτώβριο του 2010.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της ΕΕ, το Enterprise 2020 υπογραμμίζει τη διανομή που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις  για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής σύμπραξης μέχρι το 2020.

Με βάση ένα κοινό όραμα για την επιχείρηση του μέλλοντος, το Enterprise 2020 είναι μια νέα πρωτοβουλία αναφοράς για τις επιχειρήσεις ,που δεσμεύεται να αναπτύξει καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και να συνεργαστούν με τους stakeholders και  να προσφέρουν λύσεις στις αναδυόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Με το Enterprise 2020, πολλές επιχειρήσεις και οι stakeholders  είναι σε θέση να οδηγήσουν στα "Enterprise 2020 Προγράμματα Συνεργασίας», και να αναπτύξουν την ηγετική σκέψη και τα πρακτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και τους stakeholders.

Σύμφωνα με το Enterprise 2020, για την περίοδο 2011 - 2013, το CSR Europe έχει θέσει ως προτεραιότητα 6 έργα συνεργασίας. Από αυτή την άποψη, η ΕΚΕ στην Ευρώπη θα προσπαθήσει να παρέχει ενημερωτικό Insights Τεύχος σε αυτά τα θέματα μέσω των webinars, με συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις για τα μέλη του.

Θέματα προτεραιότητας 2011-2013(4)

Παγκοσμίως , θέματα όπως η δημογραφική αλλαγή, η παγκόσμια φτώχεια, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την οικονομία της γνώσης, γίνονται ολοένα και πιο αλληλένδετα και επεκτείνονται πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα και τους βιομηχανικούς τομείς. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί την αποτελεσματική κοινή δράση από εταιρείες, κυβερνήσεις, φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Αντιμέτωποι με πολύπλοκα περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, προοδευτικές εταιρείες ετοιμάζονται για μια προσέγγιση της ΕΚΕ και επικεντρώθηκαν στη συνεργασία και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, κάτω από την ομπρέλα του  «Επιχειρήσεις 2020» , το CSR Europe έχει έξι θέματα εστίασης για την περίοδο 2011-2013:

1. Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα(5)
Project manager: Susan Njoroge (CSR Europe)
Project leaders: HP, ArcelorMittal, Titan, Volkswagen, GDF Suez

Σημαντικές δράσεις της ΕΕ και διεθνή πλαίσια έχουν προτεραιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπεύθυνη παροχή αλυσίδων  για τις επιχειρήσεις - και ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές αλλά και αυτές που βασίζονται σε ευρωπαϊκές εταιρίες. Παρά τις ευαισθησίες των επιχειρήσεων γύρω από τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλυσίδας εφοδιασμού, οι εταιρείες πρέπει να λάβουν μια προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών της ΕΚΕ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητές τους.

2. Υγεία και Ευεξία(6)
Project manager: Christine Neumann – CSREurope
Project leaders: Edenred, MSD, Microsoft, Nestlé, Maastricht University

Δραστηριότητες γνώσεων για την υγεία στο πλαίσιο της επιχείρησης να δημιουργήσει αξία, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Με την επένδυση σε υγεία-φιλικό περιβάλλον εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν  την ευημερία των εργαζομένων και την παραγωγικότητα, μειώνοντας έτσι τις απουσίες και μειώνοντας το κόστος. Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο ως εργοδότες, αλλά και ως συνήγοροι για την υγεία της κοινωνίας. Τεχνολογία και κοινωνική δικτύωση μπορεί να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις για την υγεία των εργαζομένων και της κοινωνίας στο σύνολό της, υιοθετώντας να  προωθήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής για όλους.

3. Γήρανση και Δημογραφική Αλλαγή(7)

Project manager: Sarah Dekkiche (CSR Europe)

Project leaders: GDF Suez, Intel, Johnson & Johnson, AGE Platform Europe, TRIL Center

Ο πληθυσμός της Ευρώπης συρρικνώνεται και η γήρανση του την ίδια στιγμή. Ο αριθμός των ατόμων άνω των 55 ετών αυξάνεται σταθερά, ενώ όλες οι νεότερες ηλικιακές ομάδες είναι συρρικνώνεται:

    Τα ποσοστά γονιμότητας στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα αντικατάστασης ανεπτυγμένες χώρες τα τελευταία 30 χρόνια.
    Τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν ήδη το 20%. Ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών θα αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
    Η Eurostat προβλέπει μια πιθανή έλλειψη της προσφοράς εργατικού δυναμικού από 15% έως το 2050, η οποία αποτελεί ένα χάσμα ανεργίας των 35 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Υπό το πρίσμα αυτών των δημογραφικών αλλαγών, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, τους φορείς χάραξης πολιτικής, και την κοινωνία στο σύνολό της να αλλάξουν ριζικά την σκέψης τους.

4. ESG δημοσιοποίησης και πληροφόρησης(8)
Project manager: Sibylle Baumgartner
Project leaders: EABIS, Solvay, KKR, Llyods Banking Group, Telecom Italia, State Street, EFFAS

Η έρευνα δείχνει συνεχώς ότι οι CEOs και οι επενδυτές θεωρούν την  αποτίμηση της μη-χρηματοοικονομική επίδοσης ως ένα κρίσιμο ζήτημα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αργούν  να ενσωματώσουν την  μη-χρηματοοικονομική επίδοση (NFP) στην κεντρική επιχειρηματική στρατηγική και να επικοινωνούν εξωτερικά. Και οι επενδυτές είναι αργοί  στην ενσωμάτωση μη-οικονομικών δεικτών σε μοντέλα αποτίμησης. Οι ESG παράγοντες, ωστόσο, θεωρούνται ως βασικές κινητήριες δυνάμεις της NFP και συμβάλλουν στην ESG στρατηγική της εταιρείας.

5. Οικονομική Εκπαίδευση(9)
Project manager: Daniel Morrison (CSR Europe)
Project leaders: Citi Foundation, Money Advice Service

Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι άνθρωποι είναι σε θέση να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα για τη συνταξιοδότησή τους και ως χώρες αντιμετωπίζουν ένα  άνευ προηγουμένου κενό σύνταξης. Δύο οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ξεχωρίζουν είναι οι νεαροί ενήλικες και οι προ-συνταξιούχοι. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κρατικές ηλικίες συνταξιοδότησης αυξάνονται ενώ οι αμοιβές μειώνονται. Αυτό επίσης, οδηγεί σε πιο εξατομικευμένες αποφάσεις συνταξιοδότησης.
6. Βάση της πυραμίδας(10)

Project manager: Susan Njoroge (CSR Europe)                             

Project leaders: GDF Suez, IMS Entreprendre pour la Cité  

Πολλές εταιρείες επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες που αποσκοπούν στην ανακούφιση της φτώχειας και την παροχή οικονομικών αποτελεσμάτων μέσω στρατηγικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια για να κατανοήσουν καλύτερα πώς να επιτύχουν την  ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών προσεγγίσεων ανάμεσα σε αυτούς που συνεργάζονται ή μπορούν να συνεργαστούν. Βάση σε αυτό είναι η επικοινωνία και η ενημέρωση.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ  CSR EUROPE 

ΠΗΓΕΣ:
(1)http://www.csreurope.org/pages/en/about_us.html
(2) http://www.csreurope.org/pages/en/membership.html
(3) http://www.csreurope.org/pages/en/enterprise2020.html
(6)http://www.csreurope.org/pages/en/health_literacy_improving_health_knowledge_among_our_employees_and_our_communities.html
(7)http://www.csreurope.org/pages/en/business_contribution_ot_the_european_year_for_active_ageing.html
(9)http://www.csreurope.org/pages/en/financial_capability_for_europes_youth_and_retirees.html
(10)http://www.csreurope.org/pages/en/new_business_models_against_poverty_innovating_and_creating_value_for_the_base_of_the_pyramid_bop.html

 
Csr Hellas

 
Ιστορικό
Το 1994 μια ομάδα Ευρωπαίων Επιχειρηματιών και Διευθυντών επιχειρήσεων υπέγραψε την "Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού". Στόχος τους η  ανεύρεση τρόπων για προαγωγή της κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Με αποτέλεσμα  η δημιουργία το 1995 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή (EBNSC), βασικός στόχους του Δικτύου  ήταν η  δημιουργία αντίστοιχων Εθνικών Δικτύων.Το 1996 το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, διοργάνωσε ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου προκειμένου στη συνέχεια να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης ενός Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή, αντίστοιχου με το ευρωπαϊκό. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 18 μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικτύου.

 Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου(EBNSC) το 1999 ανέλαβε νέα πρωτοβουλία για σύσταση και στην Ελλάδα Δικτύου, διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ εκδήλωση με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του EBNSC , 12 επιχειρήσεων και τριών συλλογικών φορέων (ΕΒΕΑ, ΣΕΒ και ΣΒΒΕ). Ακολούθησε η δημιουργία ολιγομελούς συντονιστικής επιτροπής για τη δημιουργία Ελληνικού Δικτύου. [1]
Οι 18 εταιρίες που έλαβαν μέρος στην ημερίδα ήταν:


Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.- Βωξίτες Παρνασσού Α.Ε. - Interamerican Α.Ε. - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. - Levi Strauss Hellas - Βιοχάλκο Α.Ε.- Triumph International A.G. - ΔΕΛΤΑ Α.Ε. - Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. - Γιώτης Α.Ε. - Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεων 3Ε Α.Ε. - Siemens A.E. - Tasty Foods A.E. - Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε. - Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. - ΦΑΓΕ Α.Ε. - Allianz A.E. - FANCO A.E.


Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Δίκτυο Ε.Κ.Ε.), είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 από μια ομάδα 3 επιχειρηματικών φορέων και 13 εταιριών. Τα μέλη του συνεχίζουν να αυξάνονται με αποτέλεσμα σήμερα τα μέλη του ανέρχονται σε 113 εταιρίες και 6 επιχειρηματικούς φορείς. Απώτερος στόχος τους ευρύτερη διάδοση της έννοιας και των καλών πρακτικών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Το Δίκτυο είναι επίσης εθνικός εταίρος του CSR Europe.[2]
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η  ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει τις υπεύθυνες ενέργειες της διοίκησής της κατά τις σχέσεις της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ( stakeholders ). Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο,  για την εταιρική κοινωνική ευθύνη παρόλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο δημόσιο διάλογο διεθνώς.  [3]
 Ωστόσο παρ' όλους τους διαφορετικούς ορισμούς υπάρχουν τρία σημεία για τα οποία υπάρχει συναίνεση.
Το ένα είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της Ε.Κ.Ε. Είναι όλες οι δράσεις που οι εταιρίες εφαρμόζουν πέρα από το νόμο.
Το δεύτερο είναι η στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και
Το τρίτο ότι είναι στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και όχι απλά δευτερεύουσα περιστασιακή επιλογή.

Νέα ευρωπαϊκή πολιτική  για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) για την περίοδο 2011-2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιοποίησε τον Οκτώβριο του 2011, την ανανεωμένη στρατηγική της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) για την περίοδο 2011-2014. Επίσης αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις, για να ανταποκριθούν πλήρως στην κοινωνική τους ευθύνη, " θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει μια διαδικασία που θα ενσωματώνει κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, ηθικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τον πυρήνα της στρατηγικής τους, σε στενή συνεργασία  με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους ». [4]
Ο στόχος είναι διττός. Από τη μια η ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων - για παράδειγμα μέσω της καινοτομίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών που είναι επωφελείς για την κοινωνία αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις - και από την άλλη η ελαχιστοποίηση και η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων.
Η νέα πολιτική προτείνει ένα πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2011-2014 που καλύπτει 8 τομείς: 
1. Ενίσχυση της προβολής της ΕΚΕ και διάδοση των καλών πρακτικών.
2. Βελτίωση και παρακολούθηση των επιπέδων της εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσει.
3. Βελτίωση της διαδικασίας αυτορρύθμισης και συν - ρύθμισης.
4. Ενίσχυση της αναγνώρισης δράσεων ΕΚΕ εκ μέρους της αγοράς.
5. Βελτίωση της δημοσιοποίησης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών εκ μέρος των επιχειρήσεων.
6. Περαιτέρω ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα.
7. Ανάδειξη της σημασίας των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών ΕΚΕ.
8. Καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων προσεγγίσεων για την ΕΚΕ.


2006 - Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ


Μια Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να κινητοποιήσει τους πόρους και τις ικανότητες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για να αναδείξει την Ευρώπη σε πόλο αριστείας όσον αφορά την ΕΚΕ, εξήγγειλε  την υποστήριξή της για τη δημιουργία μιας «ευρωπαϊκής σύμπραξης για την εταιρική κοινωνική ευθύνη». Η νέα σύμπραξη έχει ανοικτό χαρακτήρα, και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών καλούνται να εκφράσουν εθελοντικά την υποστήριξή τους. [5]
Τι μπορεί να πετύχει η ΕΚΕ;
- Πρόσληψη περισσότερων ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες
-Επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διά βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα
- Βελτιώσεις στη δημόσια υγεία, σε τομείς όπως η εμπορία και η επισήμανση των τροφίμων
- Καλύτερη απόδοση της καινοτομίας
-Ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων και μείωση των επιπέδων ρύπανσης με την πραγματοποίηση επενδύσεων στην οικολογική καινοτομία και την εθελοντική υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
-Διαμόρφωση θετικότερης εικόνας για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες στην κοινωνία
-Μεγαλύτερος σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών κανόνων εργασίας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και
-Μείωση της φτώχιας και επίτευξη προόδου για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

2004 - Ανάπτυξη και Απασχόληση
Η στρατηγική της Λισσαβόνας, που ξεκίνησε το 2000, αποσκοπούσε να κάνει την Ευρώπη «έως το 2010 την πιο ανταγωνιστική και πιο δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη παράλληλα με την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης και μεγάλη κοινωνική συνοχή». [6]
Υπό το φως του στρατηγικού στόχου της Ευρώπης για το 2010, που τέθηκε από τους αρχηγούς κρατών στη συνάντηση της Λισαβώνας τον Μάρτιο 2000, με ειδικότερο στόχο την προώθηση και υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον Οκτώβριο του 2002 συνεστήθη το European Multi-Stakeholder Forum (EMSF)για περαιτέρω εξέταση,
2002- Ευρωπαικό Πολυμερ'ες Φόρουμ για την ΕΚΕ
Υπό το φως του στρατηγικού στόχου της Ευρώπης για το 2010, που τέθηκε από τους αρχηγούς κρατών στη συνάντηση της Λισαβώνας τον Μάρτιο 2000, με ειδικότερο στόχο την προώθηση και υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον Οκτώβριο του 2002 συνεστήθη το European Multi-Stakeholder Forum (EMSF)για περαιτέρω εξέταση, διαβούλευση και παρουσίαση προς την ΕΕ πρότασης για την προώθηση της καινοτομίας, της  διαφάνειας και της σύγκλισης των εργαλείων και πρακτικών Ε.Κ.Ε.
Στο Forum πήραν μέρος διάφοροι φορείς (εργασιακοί, επιχειρηματικοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λ.π.), οι οποίοι χωρίστηκαν σε τέσσερα θεματικά εργαστήρια. [7]

CSR Europe - Toolbox
Η εργαλειοθήκη του CSR Europe περιλαμβάνει πληροφορίες, συμβουλές και ιδέες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους , να αντιμετωπίσουν κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις καθώς και να ενσωματώσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στις επιχειρηματικές πρακτικές. Η Εργαλειοθήκη βασίζεται στα πρώτα αποτελέσματα των Εργαστηρίων για την ΕΚΕ και στα διακλαδικά προγράμματα συνεργασίας των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την ΕΚΕ. [8]
  
 Κατάλογος Καλών Πρακτικών + Δράσεων
Ο κατάλογος καλών πρακτικών υποστηρίζει την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.
 Ο συγκεκριμένος κατάλογος  διαμορφώθηκε σε τρεις διαφορετικές ενότητες:
-Η πρώτη έχει τέσσερα θεματικά πεδία: Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία και περιέχει πρακτικές που είναι καινοτόμες, έχουν συνέχεια και συνέπεια.                               
- Η δεύτερη ενότητα προστέθηκε γιατί πολλές πρακτικές έχουν γίνει πλέον "συνήθεις" σε κάποιους επιχειρηματικούς κλάδους (π.χ. ανακύκλωση, εθελοντική αιμοδοσία κ.λπ.).                                
- Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει  τις ενέργειες που έκαναν οι εταιρείες μέλη, ανταποκρινόμενες στην έκκληση για βοήθεια των περιοχών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.[9]


Κατάλογος Καλών Πρακτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ο κατάλογος Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  είναι ο δεύτερος που εκδίδει το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με στόχο να αποτελέσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εργαλείο γνώσης και διάχυσης της έννοιας της ΕΚΕ και των δράσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιό της.
Οι επιλεγείσες πρακτικές δίνουν μια μικρή μόνο εικόνα του τι κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και πάρα πολλές άλλες ελληνικές ΜμΕ σε θέματα κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Κατάλογος 50 και  Καλών Πρακτικών
Ο πρώτος κατάλογος καλών πρακτικών είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας στην οποία συνέβαλαν τα μέλη του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ. Σκοπός της έκδοσης είναι να παρουσιάσει ορισμένα  παραδείγματα εφαρμογής της έννοιας και των αρχών της ΕΚΕ, τα οποία απαντώνται σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα αφορούν:
Στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και σε πολιτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό.
Στο    Στο περιβάλλον της αγοράς και σε πολιτικές για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προ    προμηθευτές.
Στο    Στο εξωτερικό περιβάλλον και σε πολιτικές για τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία με την    ευρύτερη έννοια.
Στο    Στο φυσικό περιβάλλον και την προστασία του.
Η παρουσίαση αυτών των πρακτικών έχει σκοπό  στην ενημέρωση  των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και φορέων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΕΚΕ, την ενσωμάτωσή της στην οργανωτική και λειτουργική δομή τους, αλλά και την πρακτική εφαρμογή της σε επιμέρους τομείς επιχειρηματικής δράσης.


ΠΗΓΕΣ:

[1] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=178&Itemid=129&lang=
[2] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1439&Itemid=217&lang=
[3] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=183&Itemid=136&lang=
[4] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1750&Itemid=214&lang=
[5] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1382&Itemid=214&lang=
[6] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1380&Itemid=214&lang=
[7] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1379&Itemid=214&lang=
[8] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=220&Itemid=194&lang=
[9] http://www.csrhellas.org/portal/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=209&Itemid=168&lang=

 
H εταιρεία τσιγάρων Phillip Morris

H εταιρεία τσιγάρων Phillip Morris αποτελεί μία απο τις ηγέτιδες στην βιομηχανία τσιγάρων
Έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως το 1995 όταν ξέσπασαν αντιδράσεις ως προς 7 μέλη CEO , τα οποία δήλωναν πως ο καπνός δεν είναι εθιστικός και πως δεν προκαλεί προβλήματα υγείας.

Μετά απο πολύχρονες προσπάθειες κατάφερε να επανέλθει στο προσκήνιο με μια σειρά ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε κοινωνική εταιρική ευθύνη (corporate citizenship) . Από την έποψη της ΡΜ η κοινωνική ευθύνη είναι ένας τρόπος για διαφημιστική επιτυχία σε μια μορφή win-win  η οποία άμα χρειαστεί ξεπερνά όσα οι προστάσουν οι νομικές και διαφημιστικές προσδοκίες της κοινωνίας.Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα πλάνο το οποίο περιέχει χορηγίες και δωρεές σε θύματα καταστροφών όπως για παράδειγμα την παροχή βοήθειας σε θύματα καταστροφών απο την Χιλή,το Πακιστάν και την Ινδονησία (1)

Άλλη μια απο τις ενέργειες της εταιρείας είναι η μείωση της βλάβης που προκαλούν τα προϊόντα της, χωρίς βέβαια να προχωρά σε υπονόμευση των προϊόντων που εμπορεύεται. Επιδιώκει την δημιουργία τροποποιημένων προϊόντων καπνού, τα οποία θα έχουν ως στόχο την μείωση των ασθενειών που προκαλούνται απο το κάπνισμα (2)

 Στο χώρο των χορηγιών η ΡΜ διαθέτει χρήματα για ζητήματα πείνας, φτώχειας, ενδοοικογενειακής βίας και τις συνθήκες διαβίωσης αγροτικών πληθυσμών (3)
      
Όσο αφορά την ενδοοικογενειακή βία η εταιρεία ασχολείται με την δημιουργία προγραμμάτων που αφορούν την ενημέρωση και την πρόληψη για την ενδοοικογενειακή βία,την προστασία των θυμάτων και την αποκατάσταση όσων έχουν πέσει θύματα τέτοιου τύπου βίας. Παραδείγματα αποτελεί η υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων στην Δομικανική Δημοκρατία, Γαλλία, Ιαπωνία και Ελβετία ( 4)
  
Σχετικά με τους αγροτικούς πληθυσμούς η ΡΜ υιοθετεί προγράμματα για βελτίωση φυσικών πόρων, αναδάσωση,εφαρμογή γεωργικών μεθόδων διατήρησης φυσικών πόρων, παροχή καθαρού νερού,διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και τη βελτίωση βιοτικών πόρων για άτομα που ζουν σε αγροτικές κοινωνίες .   (5)

Με ενέργειες στο κομμάτι της εκπαίδευσης επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των παιδιών στο σχολείο στις περιοχές που δραστηριοποιείται η επιχείρηση,βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Τέτοια προγράμματα υιοθετούνται στην Ρωσία, την  Αργεντινή και Φιλλιπίνες ( 6)

ΠΗΓΕΣ:


 

Κάπνισμα και θέματα Υγείας  (1)

 Η γνωστή εταιρία τσιγάρων Philip Morris, αποδέχεται και συμφωνεί με την συντριπτική ιατρική και επιστημονική ομοφωνία για το ότι το κάπνισμα είναι επικίνδυνο και εθιστικό. Προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, καρδιακές παθήσεις, εμφύσημα και άλλες σοβαρές ασθένειες στους καπνιστές. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να κάνει και διαφορετικά εφόσον ειναι παγκόσμια γνωστές οι επιπτώσεις  που προκαλεί το τσιγάρο στην υγεία. Μέσα στην κεντρική σελίδα της Philip Morris, υπάρχουν διαθέσιμες διευθύνσεις ιστοσελίδων, από οργανώσεις δημόσιας υγείας για το κάπνισμα και τις ασθένειες που μπορεί να προκαλέσει (π.χ.  International Agency for Research on Cancer (IARC), the World Health Organization (WHO) κλπ.).
Η Philip Morris εκτός των τσιγάρων, παράγουν και προϊόντα χωρίς καύση (smokeless tobacco)  τα οποία φυσικά περιέχουν τα υπόλοιπα επιβλαβή για τον οργανισμό συστατικά (π.χ νικοτίνη) και είναι εξίσου εθιστικά. Δημόσιες υγειονομικές αρχές, έχουν διαπιστώσει ότι προϊόντα καπνού χωρίς καύση,μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος (στόματος), οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ασθένειες των ούλων (υποχωρούν τα ούλα του στόματος με αποτέλεσμα να πέφτουν τα δόντια) και των δοντιών. Μπορούν επίσης, να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το κάπνισμα. Μειώνουν τις πιθανότητες αναπαραγωγής και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περίοδο εγκυμοσύνης. Τέλος δεν αποτελούν μια ασφαλή εναλλακτική λύση αντί του καπνίσματος.

Σε περίοδο εγκυμοσύνης,το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στην μητέρα  και στο έμβρυο.Οι γυναίκες που καπνίζουν έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να μείνουν έγκυες. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνει τους κινδύνους για επιπλοκές, πρόωρο τοκετό, αποβολή και θνησιγένεια.Τα μωρά των μητέρων που κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά μέσο όρο έχουν χαμηλότερο βάρος γέννησης, γεγονός που σημαίνει, ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ασθένειες στην παιδική ηλικία και την ενήλικη.Επίσης το κάπνισμα κατα την διάρκεια της εγκυμοσύνης, βλάπτει τους πνεύμονες των μωρών (μειωμένη πνευμονική λειτουργία και ενδεχόμενη δημιουργία  άσθματος και αναπνευστικών λοιμώξεων.(2)

Εκτός από τους καπνιστές ακόμα και όσοι δεν καπνίζουν,έχουν την πιθανότητα να αποκτήσουν σοβαρές ασθένειες, εάν βρίσκονται σε περιβάλλον με καπνιστές. Οι αρχές δημόσιας υγείας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το παθητικό κάπνισμα από τον καπνό των τσιγάρων, προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως καρκίνο του πνεύμονα και καρδιοπάθειες.


Ο νόμος της Αυστραλίας για ομοιόμορφα τσιγάρα και το ΌΧΙ της Philip Morris.
 Το κοινοβούλιο της Αυστραλίας,επέβαλε μέσω νόμο,σε όλες της καπνοβιομηχανίες και για όλες τις μάρκες των τσιγάρων να έχουν ένα ομοιόμορφο πράσινο πακέτο, όπου θα αναγράφονται προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο της υγείας. Ο νόμος αυτός επρόκειτο να ισχύσει απο το τέλος του 2011. Στον συγκεκριμένο νόμο  αντιτάχθηκε η γνωστή καπνοβιομηχανία Philip Morris, η οποία και προσέφυγε σε  δικαστική διαμάχη.

«Η κυβέρνηση ψήφισε αυτούς τους νόμους παρότι δεν κατάφερε να αποδείξει ότι θα είναι αποτελεσματικοί στο να μειώσουν το κάπνισμα και αδιαφορώντας για την διάχυτη ανησυχία στην Αυστραλία και διεθνώς αναφορικά με τα σοβαρά νομικά ζητήματα που συνδέονται με το ομοιόμορφο πακέτο» αναφέρει σε ανακοίνωσή, εκπρόσωπος της Philip Morris.

Η Νικαράγουα και η Ουκρανία , ως χώρες που εξάγουν καπνό, προειδοποίησαν  ότι ούτε αυτές συμφωνούν με αυτόν τον νόμο και πως εάν δεν αλλάξει μπορεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη με βάση τους κανονισμούς παγκόσμιου εμπορίου. Οι British American Tobacco και Imperial Tobacco, άφησαν να εννοηθεί ότι και αυτοί θα προσβάλουν τον νόμο στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας εάν δεν τροποποιηθεί.


Η Philip Morris μηνύει τη Νορβηγία για απαγόρευση που αφορά τα τσιγάρα.
Η Νορβηγία, ακολουθώντας τα βήματα αρκετών άλλων δυτικών χωρών, όπως η Ιρλανδία και η Ισλανδία, απαγόρευσε από 1ης Ιανουαρίου 2010 την τοποθέτηση των τσιγάρων σε εμφανή σημεία στα καταστήματα. Αυτή η ιδέα είχε ως σκοπό να μειώσει την αγορά τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού από παρόρμηση. Έτσι, τα τσιγάρα τοποθετήθηκαν σε σημεία των καταστημάτων, αθέατα και μακριά από βιτρίνες. Εκτός αυτής της αλλαγής, τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων καπνού,δεν επιτρέπεται πλέον να εμφανίζουν τα λογότυπα με τις μάρκες. Η Philip Morris, η εταιρεία που παρασκευάζει τα Marlboro, ανέφερε σε σχετική δήλωσή της: «Η Philip Morris Νορβηγίας ξεκινά σήμερα νομικές διαδικασίες για την κατάργηση της απαγόρευσης της έκθεσης των προϊόντων καπνού στα καταστήματα λιανικής».Επίσης εκπρόσωπος του ομίλου,σημείωσε ότι: «Η απαγόρευση της έκθεσης δεν είχε κανένα αποτέλεσμα στη μείωση του καπνίσματος στις χώρες που την εφάρμοσαν, γεγονός το οποίο έχει αναγνωριστεί από το Νορβηγικό Υπουργείο Υγείας. Οι κανονισμοί αυτοί εμποδίζουν ενήλικες καταναλωτές να δουν τη διαθέσιμη γκάμα προϊόντων και εμφανώς περιορίζουν τον ανταγωνισμό», συνέχισε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «θέσαμε αυτά τα θέματα στην κυβέρνηση, αλλά εις  μάτην, γεγονός που δυστυχώς δεν μας αφήνει άλλη επιλογή παρά να καταφύγουμε στα δικαστήρια». Στην αντίδραση αυτή,της Philip Morris, η Νορβηγική κυβέρνηση φάνηκε ψύχραιμη. Το θεώρησε ως αναμενόμενο και μάλιστα κατα κάποιο τρόπο ευχάριστο γεγονός, λόγω του ότι είχε αποδειχθεί ότι έδρασε σωστά. Συγκεκριμένα ο Bjoern-Inge Larsen, επικεφαλής της Νορβηγικής Διεύθυνσης Υγείας δήλωσε:«Αυτό δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αν η Philip Morris πίστευε πραγματικά ότι η απαγόρευση δεν μειώνει την κατανάλωση καπνού δεν θα ανησυχούσε γι' αυτόν το νόμο. Αντιθέτως, νομίζω ότι η νομική δίωξη δείχνει ότι η απαγόρευση θα συνεχίσει να συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καπνού μακροχρόνια.»(3)


Έρευνα για τις ομάδες πιέσεως και τα προβλήματα του καπνίσματος
H Ιατρική εταιρία CYNICAL, κάνει αναφορά στις διάφορες ομάδες πιέσεως, που προσπαθούν ανάλογα με  τα συμφέροντα και τα κέρδη τους, να εκμεταλλευτούν  τα κενά που υπάρχουν, ώστε να περνάνε τα μηνύματα που τους θέλουν. Με αυτή την τακτική,προκαλούνται μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία των κατοίκων και του περιβάλλοντος.        (4)                                                                                     
   Τέτοιες ισχυρές ομάδες βρίσκονται πίσω από προβλήματα που μαστίζουν την εποχή μας όπως: Κλίμα, Νανοτεχνολογία, ΓΤΤ, Πυρηνικά σαν πράσινη Ενέργεια, Κάπνισμα. Αυτές οι ομάδες πιέσεως,έχουν δύο ισχυρές τακτικές που ακολουθούν για να πετύχουν τους σκοπούς τους χωρίς ιδιαίτερες ή και καθόλου επιπτώσεις. Αυτές είναι: α) η διασπορά αμφιβολιών για κατοχυρωμένα από το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, συμπεράσματα, και β) η χρηματοδοτούμενη από τα lobby και συνεπώς κατευθυνόμενη, έρευνα σε συμπεράσματα που να τους ευνοούν, (Philip Morris για τη αποσύνδεση καρκίνου και καπνίσματος).


 'Campaign vs cigarette but littering is sheer hypocrisy'
«Η εκστρατεία εναντίον της μόλυνσης από τις γόπες των τσιγάρων, είναι καθαρή υποκρισία». 

Πηγή : ABS CBN com news.

Μανίλα, Φιλιππίνες - Δύο ομάδες πολιτών, ονόμασαν «καθαρή υποκρισία», μια κίνηση ενάντια στα  αποτσίγαρα σκουπίδια, που ξεκίνησε από μια εταιρεία κατασκευής τσιγάρων,την Philip Morris, την περασμένη Παρασκευή. Η Σύμβαση Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού Συμμαχία, Φιλιππίνες (FCAP) και ο Συνασπισμός EcoWaste είπε: η εν λόγω εκστρατεία για τη διανομή των δοχείων αποτσίγαρο είναι "το τέχνασμα κάτω από τη γραμμή διαφήμισης " που προσφέρει μια ψεύτικη λύση για το τοξικό υποπροϊόν του τσιγάρου.Με μια δήλωση, αποκάλεσαν επίσης την εκστρατεία ως «μια μορφή παραπλανητική διαφήμιση που μεταμφιέζεται ως κοινωνική υπηρεσία ή την εταιρική κοινωνική ευθύνη δράση." (5)

 Επιφανειακή και δυσανάλογη(6)
«Είναι μια καθαρή υποκρισία από την πλευρά τους, για την αντιμετώπιση των αποτσίγαρων που αποτελούν σκουπίδια, αλλά συνεχίζει την κατασκευή προϊόντων καπνού, που έχουν προκαλέσει ασθένειες και τους θανάτους στα εκατομμύρια των Φιλιππινέζων," είπε ο Δρ Maricar Limpin, Εκτελεστικός Διευθυντής του FCAP.
«Η παροχή των δοχείων αποτσίγαρων, προσφέρει μια πολύ επιφανειακή και δυσανάλογη προσέγγιση, για την σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του καπνίσματος. Προωθεί παραπλανητικά την έννοια, ότι είναι απολύτως εντάξει για τους ανθρώπους να καπνίζουν όσο θα ρίχνουν σε σωστό μέρος τις γόπες », πρόσθεσε ο δρ Leah Primitiva Samaco-Paquiz, Γραμματέας της EcoWaste Συνασπισμού.

Οι δύο ομάδες υπενθύμισαν, επίσης, ότι η συμμετοχή της κυβέρνησης και της LGUs στην εκστρατεία, είναι μια παραβίαση του κοινού υπομνήματος (MC) 2010-01 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και της  Επιτροπής Δημόσιας  Διοίκησης η οποία, αποσκοπεί στην προστασία της γραφειοκρατίας, από την παρέμβαση της βιομηχανίας καπνού.

Επίσης, είπαν ότι η εκστρατεία "θα σπείρει σύγχυση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης της κυβέρνησης  με τον Παγκόσμιου Οργανισμό Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού (FCTC), που επιδιώκει την προστασία των ανθρώπων από το παθητικό κάπνισμα και βοηθάει τους καπνιστές,  να απαλλαγούνε από τον εθισμό του καπνίσματος".(7)

 Τα αποτσίγαρα αποτελούν τον 2ο Παγκόσμιο ρύπο(8)
Ο γερουσιαστής Loren Legarda, από την άλλη πλευρά, κάλεσε τους καπνιστές να διαθέσουν τα αποτσίγαρα υπεύθυνα, επικαλούμενος το γεγονός ότι, τα αποτσίγαρα είναι ο 2ο υψηλότερος ρύπος  στη χώρα, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Το κάπνισμα και μόνο, με τις διάφορες χημικές ουσίες στα τσιγάρα, μολύνει τον αέρα. Τώρα ακόμα και τα αποτσίγαρα αποτελούν σημαντικούς ρύπους επειδή  ακριβώς  ρίχνονται οπουδήποτε», δήλωσε ο Legarda. Σημειώνεται επίσης, ότι ένα αποτσίγαρο μπορεί να κάνει έως και περίπου 15 χρόνια για να αποσυνθεθεί, σύμφωνα με την Eco-Waste για τα απόβλητα. Οι περίπου 4.000 χημικές ουσίες που απελευθερώνονται κατά τη διαδικασία, μπορούν να βλάψουν τα οικοσυστήματα.

ΠΗΓΕΣ:
  (1)http://www.philipmorrisusa.com/en/cms/Products/Cigarettes/Health_Issues/Cigarette_Smoking_and_Disease/default.aspx?src=top_nav
(2)http://www.philipmorrisusa.com/en/cms/Products/Smokeless_Tobacco/Health_Issues/default.aspx?src=top_nav   
(3)http://www.philipmorrisusa.com/en/cms/Products/Cigarettes/Health_Issues/Smoking_Pregnancy/default.aspx?src=top_nav
(4)http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_el_gr.aspx  
(5)http://www.tanea.gr/kosmos/article/?aid=4674557
(6)http://www.healthview.gr/node/19353
 (7)http://e-cynical.blogspot.com/2008/11/blog-post_07.html
(8) http://www.abs-cbnnews.com/lifestyle/11/16/10/campaign-vs-cigarette-butt-littering-sheer-hypocrisy

 (9)Εταιρική κοινωνική ευθύνη  στην Ελλάδα (θέματα και προοπτικές):
Ø  http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/DiktioElliniko.pdf

 
Ο ΝΕΟΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΣ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελλάδας, ασχολείται με θέματα επιχειρηματικής υπευθυνότητας μιας εταιρίας απέναντι στο προσωπικό της, τους συνεργάτες της, τους πελάτες της, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό όφελος . Για λογαριασμό του δικτύου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης , πραγματοποιήθηκε έρευνα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών μέσω του Εργαστηρίου Επικοινωνίας Μέσων Και Πολιτισμού,σε συνεργασία με την Research International και την υποστήριξη του Philip Morris Institute. Το Philip Morris Institute ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες το 1993, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνεργάζεται με άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,τοπικούς και εθνικούς φορείς όπως και Ακαδημαϊκά ιδρύματα και φιλανθρωπικές οργανώσεις, με σκοπό να γίνουν μελέτες για να επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων.Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προάγει και προτείνει νέες τακτικές και τρόπους για να αναπτυχθεί η Κοινωνική Ευθύνη των εταιριών απέναντι σε ποικίλα θέματα που αφορούν το κοινό καλό,πέρα από φιλανθρωπίες για την ανάπτυξη του δικού της κέρδους μέσω της προβολής του ονόματος της.Η έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης ειναι συνασμένη με την έννοια της κοινωνίας και συντελεί στην δημιουργία νέου προτύπου εταιρίας –πολίτη, λόγω των συνεχόμενων και αυξανόμενων κοινωνικών αλλαγών,στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στον πλουραλισμό των πληροφοριών,στην αποδυνάμωση του ρόλου του κράτους και στην μεγαλύτερη επιρροή που δέχονται οι καταναλωτές. (1)

‘Οσον αφορά τα προβλήματα κοινωνικά-περιβαντολλογικά ,το κράτος έχει πρωτίστως το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, παρ' όλο που με τα σημερινά δεδομένα, έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις ικανότητες που έχει για να τα επιλύσει (λόγω γραφειοκρατίας,κομματισμού,ανευελιξίας κλπ), για αυτο πρέπει να επιδιώκεται η συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα και κοινωνικούς φορείς. Δεύτερες στην κατάταξη ευθυνών έρχονται οι επιχειρήσεις, για τον λόγο του ότι κάνουν έχει ως σκοπό το κέρδος τους και όχι το κοινό όφελος και τρίτα σε ευθύνες κατατάσσονται τα ΜΜΕ ,που παραπληροφορούν τους πολίτες αποκλείοντας από την ευθύνη τους για αντικειμενική πληροφόρηση και τέλος τους παθητικούς πολίτες-καταναλωτές που δεν ενεργούν με πρωτοβουλία για την ανεύρεση λύσεων και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας με την καταλυτική επίδρασή της στην οικονομικοκοινωνική ζωή. (2)

Η καλή ποιότητα ενός προϊόντος μιας εταιρίας, δηλώνει στον Έλληνα καταναλωτή-πολίτη, την αξιόπιστη και ειλικρινή προσπάθεια της εταιρίας να παράγει ένα ασφαλές προϊόν για το καταναλωτικό κοινό του και αυτό αποτελεί ένδειξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παρ'όλα αυτά όταν συνδυάζονται οι κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις μιας εταιρίας, με έντονη διαφημιστική δραστηριότητα, αυτό εντυπώνεται στην συνείδηση του καταναλωτή ως ενεργεία κέρδους και προβολής, άρα μειώνεται η αξιοπιστία και η σημασία του. Επομένως κοινωνικά υπεύθυνη κρίνεται μία επιχείρηση όταν έκτος από το να ακολουθεί πιστά την νομοθεσία και να παράγει ποιοτικά προϊόντα, ενδιαφέρεται και συμβάλει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων που να μην σχετίζονται άμεσα και μόνο με το δικό της κέρδος. Ο νεόφερτος όρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι συνυφασμένος με χορηγίες και φιλανθρωπίες που είναι πιο εμφανείς μορφές κοινωνικής συμβολής των επιχειρήσεων. (3)
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, χωρίζεται σε εσωτερική (που έχει να κάνει με τον προσωπικό μιας εταιρείας, με την τήρηση των δικαιωμάτων τους, την πρόνοια για την ασφάλεια και την υγεία τους, την εκπαίδευση τους κλπ) και εξωτερική (έχει να κάνει με πελάτες,μετόχους,προμηθευτές και φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον).Επειδή όπως προαναφέρθηκε οι καταναλωτές συνδέουν την ποιότητα του προϊόντος με την επιχειρηματική υπευθυνότητα, οι εταιρίες πρέπει να αναθέτουν σε πολλούς ανεξάρτητους φορείς την πιστοποίηση και τον έλεγχο των προϊόντων τους. Οι εταιρείες δίνουν περισσότερη έμφαση στην τήρηση των κανόνων θεμιτού ανταγωνισμού και στην διαφάνεια των συναλλαγών και λίγες μόνο ακολουθούν μια τακτική δέσμευσης πελατών και προμηθευτών σε κοινές αξίες και διαδικασίες, γεγονός που θα ήταν ωφέλιμο. Θα έπρεπε επίσης να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη, της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος,να επενδύσουν σε παραμελημένους κοινωνικούς τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, τα άτομα με ειδικές δεξιότητες οι καλές εργασιακές συνθήκες κλπ. (4)

Οι τυπολογίες των επιχειρήσεων που κατατάσσονται ανάλογα με τις ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που κάνουν ειναι οι εξής:
• Μη ευαισθητοποιημένη επιχείρηση (μια αμέτοχη σε επίλυση κοινωνικών προβλημάτων επιχείρηση, που θεωρεί την επιχειρηματική υπευθυνότητα ως τήρηση των νόμων και δεν ασχολείται με κοινωνικούς προβληματισμούς και εύρεση λύσεων γιατί το θεωρεί χάσιμο χρημάτων).
• Φιλάνθρωπος (κάνει φιλανθρωπικό έργο με απόφαση του ιδρυτή της και χωρίς να ειναι γνωστές στο κοινωνικό σύνολο για διαφημιστικούς λόγους).
• Ο αποσπασματικός χορηγός (επιδιώκει με τις χορηγίες του να διαμορφώσει καλό εταιρικό όνομα και χορηγεί ανάλογα με τις προτάσεις και τις πιέσεις που δέχεται από την κοινωνία).
• Ο συνεπείς χορηγός (συμβάλει στην καλυτέρευση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και επιλέγει προγράμματα που σχετίζονται με την στρατηγική της εταιρίας και κάνει συμμετέχοντες σε αυτή την ενέργεια Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης και τους υπαλλήλους της).
• Η επιχείρηση ενεργός πολίτης ( θέτει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στην καρδιά της στρατηγικής της και διαμορφώνει όλη την δράση της γύρω από αυτήν, οι εργαζόμενοι της, συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση της κοινωνικά υπεύθυνης δράσης της εταιρίας).
Είναι ελλιπής η κοινωνία μας από επιχειρήσεις του τύπου ‘’ενεργός πολίτης’’ και για να λειτουργεί σωστά και υπεύθυνα μια εταιρία απέναντι στους πολίτες καταναλωτές θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του τελευταίου αυτού τύπου επιχειρηματικής στρατηγικής. (5)

Τέλος διαφαίνεται η ανάγκη για σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα, που θα διαμορφώσει, αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα πετύχει τον συνδυασμό των απόψεων, ως προς το περιεχόμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αν και η Ελλάδα υποδέχεται τον όρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με αρκετές επιφυλάξεις, ο ρόλος αυτής της έννοιας θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης και θα επιφέρει αλλαγές στην κοινωνική μας οργάνωσης προς το καλύτερο φυσικά. (6)


ΠΗΓΕΣ:

(1) Κείμενο : Mπέττυ Τσακαρέστου και Εισαγωγή : Δημήτρης Δανηλάτος Σελίδες : 1-5
link:http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/DiktioElliniko.pdf

(2) Κείμενο : Mπέττυ Τσακαρέστου Σελίδα : 6
link:http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/DiktioElliniko.pdf
(3) Κείμενο : Mπέττυ Τσακαρέστου Σελίδες : 7-8
link:http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/DiktioElliniko.pdf
(4) Κείμενο : Mπέττυ Τσακαρέστου Σελίδες : 8-9
link:http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/DiktioElliniko.pdf
(5) Κείμενο : Mπέττυ Τσακαρέστου Σελίδες : 10-11 link:http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/DiktioElliniko.pdf
(6) Κείμενο : Mπέττυ Τσακαρέστου Σελίδα: 11
link:http://www.csrhellas.org/portal/images/stories/files/DiktioElliniko.pdf
  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ philips morris.

Έρευνα και ανάπτυξη (1)
Η δυνατότητα εύρεσης προϊόντων που θα μειώσουν τον κίνδυνο ασθενειών από το κάπνισμα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την philips morris. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας διαθέτει μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων με γνώσεις στην βιολογία, την χημεία και την πληροφορική .

Οι έρευνες κατευθύνονται σε πρώτο στάδιο στην κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα καθώς και με το ρόλο των συστατικών του νέφους καπνού στην ανάπτυξη αυτών των ασθενειών.

Επίσης σημαντικό σημείο αποτελεί και η αξιολόγηση της δυνατότητας ενός προϊόντος να μείωση τον κίνδυνο, δεδομένου ότι οι περισσότερες ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα χρειάζονται χρόνια μπορεί και δεκαετίες για να αναπτυχθούν.

Η εταιρεία μας επικροτεί μια τέτοια ενέργεια, έπειτα τονίζουμε πως οι ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού μειωμένου κινδύνου θα πρέπει να απαιτούν από τις εταιρίες καπνού να παρέχουν στις ρυθμιστικές αρχές επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς για την μείωση του κινδύνου.

Σύμφωνα με τον Doug Dean δεν υπάρχουν ασφαλές τσιγάρα, ωστόσο επιδιώκουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα είναι λιγότερο επιβλαβή.

Στόχος είναι να παρέχουν στους καταναλωτές προϊόντα μειωμένου κινδύνου, ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να καταλάβουν πως τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για την διακοπή του καπνίσματος ,και ότι η διακοπή του καπνίσματος είναι ο καλύτερος τρόπος για την μείωση του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Καπνός και συστατικά του νέφους καπνού
Ένας βασικός τομέας στον οποίο εστιάζει το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης είναι η αποτροπή της δημιουργίας ή η μείωση των ποσοστών των τοξικών χημικών ουσιών που παράγονται κατά την καύση του καπνού των τσιγάρων. Περισσότερα από 5.000 συστατικά του νέφους καπνού (ή εκπομπές) έχουν προσδιοριστεί στον καπνό του τσιγάρου μέχρι σήμερα. Περίπου 70 συστατικά του νέφους καπνού έχουν προσδιοριστεί από τις αρχές δημόσιας υγείας ως πιθανά αίτια ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα. Συμφωνούμε με πολλούς επιστήμονες, μεταξύ αυτών και με ειδικούς της δημόσιας υγείας, ότι η επιλεκτική μείωση συστατικών του νέφους καπνού σε συμβατικά τσιγάρα που ανάβουν, δεν είναι πιθανόν να μειώσει τον κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, έχουμε εστιάσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων επόμενης γενιάς, που θα μειώνουν σημαντικά ή θα εξαλείφουν όλο το φάσμα των επιβλαβών συστατικών του νέφους καπνού.Το φυτό του καπνού(2)

Το φυτό του καπνού είναι ένα σύνθετο βιολογικό σύστημα. Οι ιδιότητες του φυτού απορρέουν από την αλληλεπίδραση του φυτού με το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. έδαφος, κλίμα, αγροτικές πρακτικές, διαδικασία αποξήρανσης των φύλλων). Παρόλο που πολλές από τις επιβλαβείς ουσίες στον καπνό παράγονται από τη διαδικασία της καύσης και δεν υπάρχουν στο φύλλο του καπνού, τα φυτά του καπνού μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες όπως οι νιτροζαμίνες του καπνού (TSNA) ή το βαρύ μέταλλο κάδμιο, οι οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν στον καπνό κατά την καύση. Εστιάζουμε στην πρόληψη του σχηματισμού αυτών των επιβλαβών συστατικών στα φυτά του καπνού μέσω της χρήσης διαφόρων αγρονομικών πρακτικών

Κατανόηση των μηχανισμών των ασθενειών (3)
Το κάπνισμα προκαλεί σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες, όπως καρκίνο των πνευμόνων, καρδιαγγειακές παθήσεις (καρδιοπάθεια) και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (εμφύσημα και βρογχίτιδα).

Κλασικές επιστημονικές μέθοδοι στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μη κλινικές και κλινικές επιδημιολογικές μελέτες των τελευταίων πενήντα χρόνων απέφεραν στοιχεία και πληροφορείς για το κάπνισμα και τις ασθένειες. Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους το κάπνισμα προκαλεί ασθένειες στα ανθρώπινα συστήματα εξακολουθούν να είναι ελάχιστα κατανοητοί.

Σήμερα, εξελιγμένες τεχνολογίες μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε υπάρχοντα δεδομένα για τη διερεύνηση αυτού του ερωτήματος από μια εντελώς νέα οπτική γωνία: το πώς μεμονωμένοι ιστοί, κύτταρα ή ακόμα και συγκεκριμένες πρωτεΐνες αντιδρούν όταν εκτίθενται στον καπνό. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε κενά στη γνώση και να σχεδιάσουμε νέα ερευνητικά έργα για την αντιμετώπιση αυτών των κενών.

Δοκιμές σε ζώα(4)
Όταν επιχειρούμε μελέτες σε ζώα  περιορίζουμε τη χρήση πειραματόζωων μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ωστόσο ελπίζουμε στο μέλλον να αντικαταστήσουμε τις περισσότερες αν όχι όλες τις δοκιμές στα ζώα με άλλες μεθόδους.

Τα ζώα χρησιμοποιούνται για έρευνες που εστιάζονται στη λήψη πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση  των μηχανισμών με βάση τους οποίους αναπτύσσονται οι ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Ακόμη διεξάγονται  έρευνες με ζώα σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν πραγματοποιούνται αλλαγές σε προϊόντα, όπως είναι η προσθήκη συγκεκριμένων συστατικών στον καπνό, ώστε να μπορούν να  προσδιορίσουν ότι η τροποποίηση είναι κατάλληλη και δεν αυξάνει την εγγενή τοξικότητα του καπνού των τσιγάρων.

Επίσης, διεξάγονται έρευνες με ζώα στο πλαίσιο  έρευνάς  για τον προσδιορισμό στοιχείων που περιέχονται στο φυτό του καπνού και έχουν ενδεχομένως θεραπευτικό ενδιαφέρον. Η δοκιμή αυτή διεξάγεται σύμφωνα με καθιερωμένα φαρμακευτικά πρωτόκολλα για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της δραστικότητας αυτών των στοιχείων.

Ρυθμίσεις για τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου(5)

Σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές η εταιρεία πιστεύει ότι η θέσπισή τους είναι απαραίτητη. Αυτές οι ρυθμίσεις θα αποτρέπουν εσφαλμένους ισχυρισμούς που τεκμηριώνονται με σαφή στοιχεία. Θα διασφαλίσουν ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί θα διατυπώνονται με αυστηρά πρότυπα. Η εταιρεία θεωρεί τα παρακάτω στοιχεία αναγκαία: 1) Αξιολόγηση ΠΡΙΝ την διάθεση στην αγορά 2) Τεκμηρίωση του ισχυρισμού με έγκυρα επιστημονικά δεδομένα 3) Έγκριση του περιεχομένου του ισχυρισμού με αναλυτική αναφορά στα οφέλη και τους κινδύνους του προϊόντος 4) Εποπτεία μετά την διάθεση στην αγορά.
Επιπλέον διατυπώνεται πως δεν πρέπει να επιτρέπονται ισχυρισμοί μειωμένου κινδύνου μόνο και μόνο για το γεγονός ότι σε ένα προϊόν αναγράφεται η μειωμένη έκθεση του καταναλωτή σε λιγότερα συστατικά του “νέφους καπνού”.

Αξιολόγηση του ενδεχομένου μείωσης του κινδύνου(6)

Η εταιρεία επιδιώκει την ανάπτυξη μεθόδων  για την αξιολόγηση των προϊόντων της χωρίς να χρειάζεται αναμονή δεκαετιών. Έτσι προχωρά στη χρήση των πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι κλασικές επιστημονικές μέθοδοι και η βιολογία συστημάτων


ΠΗΓΕΣ:
(2)http://www.pmi.com/grc/research_and_development/r_and_d_at_pmi/pages/r_and_d_at_pmi.aspx
(3)http://www.pmi.com/grc/research_and_development/r_and_d_at_pmi/pages/understanding_disease_mechanisms.aspx
(4) http://www.pmi.com/grc/research_and_development/pages/animal_testing.aspx


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΕ ΤΗΣ Ρ.Μ.

Βασική προτεραιότητα  της εταιρείας philip morris είναι η εύρεση προϊόντων που θα μειώσουν τον κίνδυνο ασθενειών από το κάπνισμα. Γι 'αυτό το λόγο το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας διαθέτει μια ομάδα έμπειρων επιστημόνων με γνώσεις στην βιολογία, την χημεία και την πληροφορική που έχουν αναλάβει την επίλυση αυτού του θέματος.  Οι έρευνες κατευθύνονται  σε πρώτο στάδιο στην κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα καθώς και με το ρόλο των συστατικών του νέφους  καπνού  στην ανάπτυξη αυτών των ασθενειών.

Επίσης σημαντικό σημείο αποτελεί  η αξιολόγηση της  δυνατότητας ενός προϊόντος να μείωση τον κίνδυνο, δεδομένου ότι οι περισσότερες ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα χρειάζονται χρόνια μπορεί και δεκαετίες για να αναπτυχθούν. Η εταιρεία  philip morris επικροτεί μια τέτοια ενέργεια, έπειτα τονίζει  πως οι ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού  μειωμένου κινδύνου θα πρέπει να απαιτούν από τις εταιρίες καπνού να παρέχουν στις ρυθμιστικές αρχές επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς για την μείωση του κινδύνου.

Στόχος της εταιρείας  είναι να παρέχουν στους καταναλωτές προϊόντα μειωμένου κινδύνου, ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να καταλάβουν πως τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για την διακοπή του καπνίσματος ,και ότι  η διακοπή του καπνίσματος είναι ο καλύτερος τρόπος  για την μείωση του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα.

 Ακόμη ένας βασικός τομέας στον οποίο εστιάζει το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, είναι η αποτροπή της δημιουργίας ή η μείωση των ποσοστών των τοξικών χημικών ουσιών που παράγονται κατά την καύση του καπνού των τσιγάρων. Περισσότερα από 5.000 συστατικά του νέφους καπνού (ή εκπομπές) έχουν προσδιοριστεί στον καπνό του τσιγάρου μέχρι σήμερα. Περίπου 70 συστατικά του νέφους καπνού έχουν προσδιοριστεί από τις αρχές δημόσιας υγείας ως πιθανά αίτια ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα. Συμφωνούμε με πολλούς επιστήμονες, μεταξύ αυτών και με ειδικούς της δημόσιας υγείας, ότι η επιλεκτική μείωση συστατικών του νέφους καπνού σε συμβατικά τσιγάρα που ανάβουν, δεν είναι πιθανόν να μειώσει τον κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία έχει εστιαστεί  στην ανάπτυξη νέων προϊόντων επόμενης γενιάς, που θα μειώσουν σημαντικά ή θα εξαλείψουν όλο το φάσμα των επιβλαβών συστατικών του νέφους καπνού. [1]

Το κάπνισμα προκαλεί σοβαρές και θανατηφόρες ασθένειες, όπως καρκίνο των πνευμόνων, καρδιαγγειακές παθήσεις (καρδιοπάθεια) και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (εμφύσημα και βρογχίτιδα). Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους το κάπνισμα προκαλεί ασθένειες στα ανθρώπινα συστήματα εξακολουθούν να είναι ελάχιστα κατανοητοί.Σήμερα, εξελιγμένες τεχνολογίες μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε υπάρχοντα δεδομένα για τη διερεύνηση αυτού του ερωτήματος. Όπως για παράδειγμα το πώς μεμονωμένοι ιστοί, κύτταρα ή ακόμα και συγκεκριμένες πρωτεΐνες αντιδρούν όταν εκτίθενται στον καπνό. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν επίσης να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε κενά στη γνώση και να σχεδιάσουμε νέα ερευνητικά έργα για την αντιμετώπιση αυτών των κενών. [2]

Δυστυχώς στις περισσότερες μελέτες επιχειρούμε να έχουμε ζώα σαν «πειραματόζωα»  επειδή δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ωστόσο ελπίζουμε στο μέλλον να αντικαταστήσουμε τις περισσότερες αν όχι όλες τις δοκιμές στα ζώα με άλλες μεθόδους, το φαινόμενο αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία  philip morris.

Τα ζώα επίσης  χρησιμοποιούνται για έρευνες που εστιάζονται στη λήψη πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση  των μηχανισμών με βάση τους οποίους αναπτύσσονται οι ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. Ακόμη διεξάγονται  έρευνες με ζώα σε περιορισμένες περιπτώσεις, όταν πραγματοποιούνται αλλαγές σε προϊόντα, όπως είναι η προσθήκη συγκεκριμένων συστατικών στον καπνό, ώστε να μπορούν να  προσδιορίσουν ότι η τροποποίηση είναι κατάλληλη και δεν αυξάνει την εγγενή τοξικότητα του καπνού των τσιγάρων.

Επίσης, διεξάγονται έρευνες με ζώα στο πλαίσιο  έρευνάς  για τον προσδιορισμό στοιχείων που περιέχονται στο φυτό του καπνού και έχουν ενδεχομένως θεραπευτικό ενδιαφέρον. Η δοκιμή αυτή διεξάγεται σύμφωνα με καθιερωμένα φαρμακευτικά πρωτόκολλα για τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της δραστικότητας αυτών των στοιχείων. [3]

Η εταιρεία δημιουργεί ρυθμίσεις για τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου και για το λόγο αυτό κάνει τις εξής ενέργειες:

-    1) Αξιολόγηση ΠΡΙΝ την διάθεση στην αγορά
-      2) Τεκμηρίωση του ισχυρισμού με έγκυρα επιστημονικά δεδομένα
- 3) Έγκριση του περιεχομένου του ισχυρισμού με αναλυτική αναφορά στα οφέλη και τους κινδύνους του προϊόντος
-  4) Εποπτεία μετά την διάθεση στην αγορά

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η εταιρεία γνωρίζοντας , ότι η φύση των προϊόντων της προκαλεί βλάβες στην υγεία του ανθρώπου, προσπαθεί να βελτιώσει τα προϊόντα της. Άρα σε αυτό το σημείο, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι διαθέτει εταιρική κοινωνική ευθύνη. Επίσης το γεγονός ότι προσπαθούν να βρουν τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου της καταλληλότητας των προϊόντων , για να σταματήσουν να χρησιμοποιούν πειραματόζωα , σημαίνει ότι η εταιρεία αντιλαμβάνεται την κατάσταση και αναλαμβάνει την εταιρική ευθύνη των πράξεών της.

ΠΗΓΕΣ:
[1]  http://www.pmi.com/grc/research_and_development/r_and_d_at_pmi/pages/r_and_d_at_pmi.asp
[2] http://www.pmi.com/grc/research_and_development/r_and_d_at_pmi/pages/understanding_disease_mechanisms.aspx

[3] http://www.pmi.com/grc/research_and_development/pages/animal_testing.aspx

No comments: